0515 23 28 50

Aanhorigheden vallen onder afschrijvingsbeperking gebouwen

Erfverharding, mestsilo en sleufsilo zijn aanhorigheden bij een gebouw en daarom niet apart afschriijfbaar
Top