0515 23 28 50

Aanpassingen Belastingplan 2016

Het Belastingplan 2016 is in november 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. In een poging om het wetsvoorstel Belastingplan 2016 ook door de Eerste Kamer te loodsen heeft de staatssecretaris van Financiën, na overleg met de Eerste Kamer, een zogenaamde novelle ingediend bij de Tweede Kamer. De novelle is een aanpassing van een reeds aangenomen wetsvoorstel. De novelle bevat de volgende aanpassingen op het Belastingplan 2016.

Arbeidskorting
De arbeidskorting neemt na het bereiken van het maximum af met het stijgen van het inkomen. Met ingang van 2017 wordt deze zogenaamde afbouw van de arbeidskorting vertraagd. Dat leidt voor een grote groep werkenden tot lagere lasten.

Ouderenkorting
Vanaf 2017 komt er € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting, bovenop het eerder al beschikbaar gestelde extra budget van € 100 miljoen voor de ouderenkorting.

Box 3
In 2016 wordt het heffingvrije vermogen voor box 3 met € 3.000 verhoogd. Na indexatie bedraagt het heffingvrije vermogen in 2016 € 24.437. Met deze stap wordt vooruitgelopen op de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017. Gevolg van de verhoging is dat in 2016 215.000 extra belastingplichtigen geen belasting meer betalen in box 3.

Dekking
De hiervoor genoemde maatregelen worden bekostigd door een verhoging van de tarieven in de tweede en de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2016 bedraagt dit tarief 40,4%.

Aanvullende maatregelen
Het kabinet heeft daarnaast nog een aantal aanvullende maatregelen aangekondigd.

Investering duurzaamheid gebouwde omgeving
In 2016 komt een extra bedrag van € 100 miljoen beschikbaar om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Kolencentrales
Het kabinet komt nog voor het kerstreces van de Eerste Kamer met een brief over het stilleggen en vervangen van de Nederlandse kolencentrales. Uitgangspunt is dat op termijn alle elektriciteit op andere wijze dan via kolencentrales wordt opgewekt.

Kinderopvangtoeslag
Met ingang van 2017 komt er voor de kinderopvangtoeslag jaarlijks € 100 miljoen extra beschikbaar.

Verruiming gemeentelijk belastinggebied
Het kabinet kondigt ten slotte aan dat het nog voor de zomer van 2016 komt met plannen om een deel van de belastingheffing te verschuiven van de inkomstenbelasting naar de gemeentelijke belastingen. Die plannen moeten leiden tot een wetsvoorstel dat in 2019 in werking zal treden en zal zorgen voor een verschuiving van € 4 miljard. Het is niet de bedoeling dat de totale lastendruk omhoog gaat door deze plannen.

De staatssecretaris hoopt dat de stemming over de novelle in beide Kamers voor het kerstreces kan worden afgerond.

Top