0515 23 28 50

Voortgang Belastingplan 2016

Tijdens overleg met de Tweede Kamer over het Belastingplan 2016 is uitgebreid gesproken over de invulling van het budget van € 5 miljard dat beschikbaar is voor lastenverlichting. Sommige fracties vinden dat het Belastingplan te weinig aandacht heeft voor vergroening. Andere fracties missen maatregelen voor bepaalde groepen zoals alleenverdieners en ouderen. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van dat overleg een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief blijkt de bereidheid van het kabinet om rekening te houden met wensen van andere fracties om op die manier voldoende steun voor het Belastingplan te krijgen.

Alleenverdieners
Om tegemoet te komen aan de wens van enkele fracties in de Tweede Kamer om iets te doen voor de inkomenspositie van alleenverdieners zijn diverse mogelijkheden de revue gepasseerd. Besproken zijn ondermeer verhoging van de kinderbijslag en verhoging van het kindgebonden budget. Dat laatste is volgens de staatssecretaris niet eerder haalbaar dan in 2017. Een andere mogelijkheid is de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting te vertragen. Volgens de huidige regeling wordt de algemene heffingskorting niet meer uitbetaald in 2023. Een variant waarbij uitbetaling pas in 2026 volledig is afgeschaft kost volgens de staatssecretaris ongeveer € 100 miljoen.

Ouderen
De staatssecretaris is niet van plan veranderingen aan te brengen om de inkomenspositie van ouderen te verbeteren. Volgens de staatssecretaris gaat de koopkracht van ouderen er door het Belastingplan 2016 al op vooruit ten opzichte van de situatie zonder het Belastingplan 2016. Verdere koopkrachtstijging voor ouderen gaat mogelijk ten koste van de groei van het aantal banen, omdat voor dergelijke maatregelen dekking moet worden gevonden. Dat gaat ten koste van andere maatregelen.

Amendementen
De staatssecretaris heeft verder in deze brief gereageerd op een aantal ingediende amendementen op de wetsvoorstellen Belastingplan 2016.

Top